achtergrondafbeelding
Hulpaanbod
Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie,…). Daarnaast is er ook een brede waaier aan specifieke modellen (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie,…), elk met hun eigen theoretische basis en methodische benadering. Je kan deze verschillende modellen opvatten als gelijkwaardige ‘talen’, waartoe je je meer of minder kan aangetrokken voelen. Hetzelfde geldt voor de persoon van de psychotherapeut en het relationeel contact dat je met hem/haar ervaart.
 • Individueel aanbod

  • Psychiatrische consulten

   Psychiatrie maakt in principe gebruik van de medische aanpak, maar heeft wel zijn eigen kenmerken die in veel opzichten verschillen van die van de somatische geneeskunde. Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder diagnostiek, intakes en verwijzingen, verschillende soorten gesprekstherapieën, alsook medicatie indien nodig. Vaak lopen deze modaliteiten in elkaar over en zal gesprekstherapie steeds een onderdeel uitmaken van een psychiatrische consultatie. Gedurende de intake zal bekeken worden of gesprekstherapie bij een psychologe van de groepspraktijk ID-entiteit een waardevolle aanvulling kan zijn.
   Consultaties kunnen vastgelegd worden op eigen initiatief of via een verwijzing
  • Cognitieve Gedragstherapie

   Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uitgaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels is gebaseerd op onze voorgeschiedenis, op wat we in het verleden hebben geleerd. Door die voorgeschiedenis zijn we immers gaan denken, voelen en handelen op onze eigen specifieke manier. Op een bepaald ogenblik in ons leven kan dit klachten met zich meebrengen.
   De cognitief gedragstherapeut vertrekt vanuit het huidig functioneren van de cliënt, probeert zicht te krijgen op welke factoren uit die voorgeschiedenis ervoor gezorgd hebben dat de problemen zijn ontstaan, en gaat van daaruit ingrijpen op zowel het denken, het voelen als het gedrag.
   Over het algemeen neemt de gedragstherapeut een eerder directieve houding aan. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/ zij ook buiten de therapiesessie met de gesprekken aan de slag gaat met als doel dat hij/ zij zijn eigen therapeut wordt. Vaak betekent dit dat de behandelduur relatief kort kan worden gehouden en dat er in 10 à 20 sessies (afhankelijk van de aard van het probleem) al een heel eind wordt opgeschoten.
   Afhankelijk van de aard van het probleem, kan het accent in de behandeling komen te liggen op het veranderen van ongewenst gedrag of leren bemeesteren van eerder vermeden situaties, het aanleren van nieuw gedrag, het bijstellen van negatieve gedachten of meer afstand nemen tot die negatieve gedachten, etc.
   De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is intussen veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Zo blijkt cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelvorm te zijn voor angstklachten, paniekaanvallen, fobieën, piekeren, depressie, dwang, burnout, slaapproblemen, posttraumatische stressklachten, eetstoornissen, etc.
   Voor meer informatie kan u terecht op de site van de Vlaamse en Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie:
   www.vvgt.be
   www.vgct.nl
  • Schemagerichte therapie

   Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze manier van kijken is deels gebaseerd op ons temperament (de aard van het beestje) maar evenzeer op ervaringen en herinneringen die we meedragen. Doordat sommige moeilijke ervaringen nooit gecorrigeerd werden, wordt informatie soms eenzijdig geïnterpreteerd. Soms merken we dat we daardoor in ons volwassen leven terecht komen in vaste patronen: klachten die steeds terugkomen in voelen, denken en handelen of in relaties met anderen. Dan kan je spreken van een gevoelige snaar (een schema of valkuil).
   In schemagerichte therapie leer je je bewust te worden van je gevoelige snaren en leer je er anders mee om te gaan. Voorbeelden van schema’s of valkuilen zijn verlatingsangst, hoge eisen, wantrouwen of zelfopoffering.
   Intussen blijkt schemagerichte therapie, oorspronkelijk ontwikkeld door Jeffrey Young, een goede behandelvorm te zijn als het soms moeilijk lukt om die gevoelige snaren het hoofd te bieden.
  • Systeemgerichte individuele therapie

   In individuele systemische therapie worden de interpersoonlijke relaties van iemand onder de loep genomen. De verkeerde partnerkeuze, relationele vragen, moeilijkheden met het loslaten van het gezin van herkomst,… zijn enkele van de redenen om individuele systemische therapie te opteren. Inzicht in het verleden en het aanleren van nieuw gedrag staat centraal.
   Individuele systemische therapie kan op zichzelf bestaan of gecombineerd worden met koppel- en/of gezinstherapie.
 • Aanbod voor groepstherapie

  • Emotieregulatie

   De vaardigheden die in deze training geleerd worden kunnen je niet helpen om emoties uit te schakelen of te ontlopen. Dit zou trouwens zeer onverstandig zijn, aangezien al onze emoties een functie hebben, wat tijdens de eerste sessie reeds aan bod zal komen. Wel kan deze training je helpen om (terug) controle te krijgen over je eigen gevoelswereld: een goede manager te worden van je eigen emoties. We starten met onze eigen emoties te leren (h)erkennen, te benoemen en te begrijpen volgens het verklaringsmodel van de dialectische gedragstherapie. In tweede instantie gaan we curatief te werk: via verschillende technieken trachten we onze emotionele reacties te beïnvloeden, ook reguleren genoemd. In derde instantie gaan we ook preventief te werk. We gaan met een aantal vaardigheden aan de slag om onze emotionele kwetsbaarheid te verminderen. Als laatste staan we stil bij intense en extreme emoties, momenten van emotionele overspoeling waarbij we het gevoel hebben dat onze emoties als een tsunami de overhand nemen. We leren jullie hier een aantal basis crisisvaardigheden aan om ook deze emoties te beïnvloeden of te helpen doorstaan.

   Doelgroep Enerzijds mensen die vast lopen op emoties, hun emoties niet (her)kennen, ze niet kunnen benoemen, er niet of moeilijk over communiceren of ze net heel erg vermijden. Anderzijds mensen die heel overspoeld kunnen geraken door emoties, ze moeilijk kunnen beheersen en hun gedrag hier vaak door laten bepalen. Dit zowel in dagdagelijkse situaties als in crisissituaties. Zowel binnen de privé sfeer als werk gerelateerd.

   Praktische informatie
   De workshop vindt plaats op maandag van 19u00 – 21u00 gedurende 7 weken. Uitgezonderd feestdagen.. Voor info m.b.t. start van een nieuwe groep kan je contact opnemen met Dua Chiara (chiaradua@id-entiteit.be of 0498/619451).
  • ACT (Acceptance and Commitment)

   Vaak proberen we controle te krijgen over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn. Dat zorgt ervoor dat we onze energie minder gaan richten op zaken die we wél kunnen beïnvloeden (ons gedrag), dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
   ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en leert mensen om gedachten en gedrag te scheiden (je kunt iets anders doen dan wat je gedachten je vertellen) alsook weer voeling te krijgen met wat echt waardevol is in hun leven.
   ACT maakt ook gebruik van Mindfulness, de vaardigheid om zonder oordelen hier en nu te ervaren zonder onmiddellijk actie te ondernemen op basis van onze gedachten of gevoelens.
   ACT werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.
   "Geef me de kracht om te veranderen wat er te veranderen valt, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien." (Niebuhr)

   Info:
   Doelgroep: stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelengebruik, psychosomatiek, rouwproces, eetstoornissen... of gewoon piekeren.

   De workshop vindt plaats op woensdag om 8u45 gedurende 8 weken. Gesloten groep.
   Voor info m.b.t. start van een nieuwe groep kan je contact opnemen met Dr. Karolien Dockx (drkaroliendockx@id-entiteit.be of 0496107678)
  • Vaardigheidstraining in de intermenselijke effectiviteit

   De vaardigheden, die in deze training geleerd worden, vertonen veel overeenkomsten met de vaardigheden binnen veel assertiviteitstrainingen en trainingen voor het oplossen van intermenselijke problemen. De training bestaat uit 3 luiken: ‘ik’, de andere en het evenwicht tussen beiden. In het eerste luik van deze module focussen we op wat we zelf nodig hebben. Er wordt je aangeleerd hoe je, op een vaardige en effectieve manier, kan uitspreken wat je nodig hebt. Hoe je de kans zo groot mogelijk maakt dat anderen je mening serieus nemen. Je leert bovendien vaardig neen zeggen op onwelkome verzoeken. In het tweede luik verschuiven we de focus naar het investeren in onze relatie met de andere. We gaan leren hoe we bestaande relaties kunnen versterken of herstellen indien nodig en gewenst. We leren het vinden en opbouwen van nieuwe relaties en het beëindigen van hopeloze relaties. In het derde en laatste luik focussen we ons op het in balans brengen en behouden van je relaties. We zoeken naar het evenwicht tussen acceptatie en verandering binnen je relaties. De training wordt steeds gestart met 1 basis les in kernoplettendheid-vaardigheden, de kapstok waaraan we alle andere vaardigheden kunnen ophangen. Het kan het best beschreven worden als: “Met volledige, niet-oordelende overgave op één taak of activiteit gericht zijn in het hier en het nu”.

   Doelgroep:
   Enerzijds introverte, sub-assertieve mensen. Mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen of zich gehinderd voelen in het geven van hun mening. Anderzijds mensen die impulsief reageren, “flapuit”, “scherp van tong zijn”, “eerst spreken dan denken”. Dit zowel in dagdagelijkse situaties als in conflictsituaties. Zowel in 1 op 1 relaties als in groepsverband. En dit zowel binnen de privé sfeer als werk gerelateerd.


   Praktische informatie
   De workshop vindt plaats op maandag van 19u00 – 21u00 gedurende 8 weken. Uitgezonderd feestdagen. Voor info m.b.t. start van een nieuwe groep kan je contact opnemen met Dua Chiara (chiaradua@id-entiteit.be of 0498/619451)
  • Schematherapie Groepsessies

   Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kun je spreken van een gevoelige snaar (= schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren/ schema's, die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kun je bijvoorbeeld vanuit het schema ‘Meedogenloze normen’ voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die jij hanteert. Dit kan ertoe leiden dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fout doen, wat vervolgens weer kan zorgen voor meer irritatie. Veel schema’s zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.

   Doelgroep:
   Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd niet goed lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en je hierdoor problemen hebt gekregen met relaties, met je werk of studie of klachten hebt die steeds terugkomen (bijvoorbeeld: angsten, depressieve gevoelens, een laag zelJbeeld). Schematherapie kan helpen om de speciJieke emotionele kernbehoefte die bij een schema hoort voor jezelf expliciet scherp te krijgen, zodat je in de relatie met jezelf en in relaties met anderen hier beter voor kunt zorgen. (We doen dit via technieken uit de cognitieve gedragstherapie.)


   Praktische informatie
   De sessies vinden plaats op dinsdag van 19u-21u. Een volledig traject duurt 18 weken. Owv praktische redenen zullen deze sessies opgedeeld worden in 2 reeksen van 9 sessies. Er wordt gewerkt met een open groep. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Celeste Lenskens (celestelenskens@id-entiteit.be of 0470/047417)
 • Aanbod voor bedrijven

  Het lichamelijk en psychisch welzijn van werknemers is belangrijk voor een goed verloop van het werkleven. Psychische hulp kan nodig zijn preventief en curatief, individueel of in groep, om het psychisch welzijn van de werknemers optimaal te houden. Werkgevers schenken hier steeds meer aandacht aan en kunnen bij ID-entiteit terecht voor aangepaste begeleiding.

  • Preventie van burnout
  • Preventie van stress
  • Coaching van individuele werknemers
  • Workshops: zie groepsaanbod
 • Oefeningen

  • Progressieve relaxatie van Jacobson


   Download (klikken met rechtermuisknop + opslaan als)